Strona główna Portal Funduszy Europejskich Unia Europejska Strona główna Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Unia Europejska
  Przejdź do strony głównej WFOŚiGW w Olsztynie  
   Ogl?daj multimedia
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Generator wniosków
Generator wniosków płatniczych


Jesteś w: Strona główna » RPO WiM » Aktualności » Bezpłatne szkolenie z Pra...


 1  2  3  4  5  ...   
Bezpłatne szkolenie z Prawa Zamówień Publicznych (2010-02-19 10:26:18)

Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie uprzejmie zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do uczestnictwa w  szkoleniu pt.:

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z roku 2009 – praktyka wzorcowego stosowania nowych rozwiązań

Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17.03.2010 r. (wtorek-środa)
w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewnione będą materiały szkoleniowe, pisemne zaświadczenie uczestnictwa, wyżywienie (przerwy kawowe, obiady i kolacja).

Beneficjent pokrywa koszty dojazdu, parkingu oraz noclegu w dniu 16.03.2010 r.

Istnieje możliwość wstępnej rezerwacji miejsc noclegowych w ww. terminie za pośrednictwem firmy prowadzącej szkolenie poprzez zaznaczenie takiej potrzeby na Karcie Zgłoszeniowej.

Koszt noclegu:  

Pokój 1-osobowy – 150,00 zł (brutto)

Pokój 2-osobowy – 190,00 zł (95,00 zł brutto za 1 - osobę)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wyłącznie w postaci elektronicznej (zeskanowane) na adres email: s.kowalczyk@wfosigw.olsztyn.pl  i oryginału oświadczenia uczestnika (w formie pisemnej - dostarczone listownie bądź osobiście) na adres: Sławomir Kowalczyk, Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2010 r. godz. 12:00 (w siedzibie WFOSiGW w Olsztynie).

Przesłanie karty zgłoszenia i oświadczenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach określonych w tej Informacji, formularzu zgłoszeniowym i oświadczeniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 04.03.2010 r. godz. 12:00 (w siedzibie WFOSiGW w Olsztynie) lub brak osoby zgłoszonej podczas ww. szkolenia, będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury obciążającej (na kwotę 600,00 zł brutto za osobę). Rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać w formie elektronicznej na adres email: s.kowalczyk@wfosigw.olsztyn.pl  lub pisemnej do dnia 04.03.2010 r. godz. 12:00 (w siedzibie WFOSiGW w Olsztynie)

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność i kompletność zgłoszeń (formularz i oświadczenie). Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona i zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji listy. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w ww. szkoleniu zostanie rozesłana na adresy mailowe podane w formularzach  w dniu 05.03.2010  r. do godz. 15.00. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa prosimy o kontakt telefoniczny.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Pana Sławomira Kowalczyka tel.(089) 522 02 08,Pliki do pobrania:
Agenda szkolenia
Formularz Zgłoszenia
Ośwaidczenie

Dodano: 2010-02-19 10:26:18
Przez: Sławomir Kowalczyk
Poleć artykuł znajomemu.  Wersja do wydruku.          


13

MAJ

2016

Aktualizacja regulaminu do działania 4.1 i wydłużenie etapu weryfikacji wymogów formalnych

12 maja 2016 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Instytucja organizująca konkurs informuje, że wydłużony został etap weryfikacji [...]

Przeczytaj więcej


10

MAJ

2016

Lista projektów po weryfikacji formalnej konkursu RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020 informuje, że w dniu 09.05.2016 r. została zakończona weryfikacja wymogów formalnych wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, do oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych 18 wniosków na łączną kwotę 26 431 259,19 zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR [...]

Przeczytaj więcej


18

KWI

2016

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Fundusze europejskie dla środowiska Warmii i Mazur – działanie 5.2 gospodarka wodno-ściekowa”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM 2014-2020 zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Fundusze europejskie dla środowiska Warmii i Mazur – działanie 5.2 gospodarka wodno-ściekowa”. 

Termin 26 kwietnia 2016 r. Olsztyn (od 10.00 do 13.00)

Lokalizacja [...]

Przeczytaj więcej


08

KWI

2016

Zaproszenie do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

Do 22 kwietnia można zgłaszać udział w tegorocznej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE). W wydarzeniach mogą wziąć udział instytucje, które w minionej perspektywie finansowej Unii Europejskiej korzystały ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko i Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to już trzecia edycja akcji, której celem jest promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce. Beneficjenci, którzy zgłoszą swój udział w wydarzeniu - [...]

Przeczytaj więcej


25

STY

2016

Informacja o bazie konkurencyjności obowiązującej w nowym okresie programowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako instytucja Pośrednicząca w RPO WiM na lata 2014 – 2020 informuje, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 Beneficjenci zobowiązani są do publikacji zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności dostępnej pod linkiem [...]

Przeczytaj więcej


09

GRU

2015

Ministerstwo Środowiska opracowało poradnik dla beneficjentów środków RPO WiM 2014-2020

Na stronie internetowej www.klimada.mos.gov.pl udostępniony został „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” opracowany przez Ministerstwo Środowiska.

Poradnik przedstawia zbiór wskazówek i zasad mających pomóc Wnioskodawcom w przygotowaniu projektów w zakresie zagadnień dotyczących adaptacji, łagodzenia zmian klimatu oraz odporności na [...]

Przeczytaj więcej


27

LIS

2015

Ogłoszono już harmonogram naboru wniosków dla RPO WiM na lata 2014-2020

Zarząd Województwa ogłosił harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie odpowiada za wdrażanie Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie Odnawialnych Źródeł [...]

Przeczytaj więcej


25

LIS

2015

Zapraszamy na wirtualny spacer po ZUOK w Spytkowie

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Spytkowie jest pierwszym w regionie i zapewne pierwszym w Polsce zakładem zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów, który można zwiedzać za pomocą usługi google street view. To specjalna funkcja google maps, która zapewnia panoramiczny widok z poziomu ulicy. Dzięki niej można poznać miejsca nie ruszając się z domu. Wystarczy tylko mieć dostęp do internetu i komputer.

- Teraz każdy może z bliska zobaczyć, jak [...]

Przeczytaj więcej


19

LIS

2015

Zakończenie pierwszego etapu rekultywacji składowiska odpadów w Srokowie

Teraz odpady zamiast na składowisko w Srokowie będą zwożone do ZUOK  w Spytkowie

Na piątek 20 listopada na godz. 9.30 zaplanowano uroczystość oficjalnego zakończenie pierwszego i najważniejszego etapu rekultywacji składowiska odpadów w Srokowie. Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki współpracy Gminy Srokowo z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. W spotkaniu związanym z zakończeniem etapu rekultywacji weźmie udział m.in. uczniowie miejscowego gimnazjum.

- Jestem niezwykle dumny z tego, że również młodzież [...]

Przeczytaj więcej


02

LIS

2015

WFOŚiGW w Olsztynie ponownie Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego

Podpisanie porozumienia w ramach RPO WiM odbyło się 26 października w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Od lewej marszałek Gustawa Marek Brzezin i Adam Krzyśków - prezes WFOŚiGW w Olsztynie

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie porozumienie w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W nowej perspektywie finansowej przewidziano 206 mln euro na środowisko przyrodnicze oraz efektywność energetyczną.

Podobnie jak w perspektywie finansowej 2007 – 2013 Wojewódzki Fundusz będzie pełnił funkcję Instytucji [...]

Przeczytaj więcej
 1  2  3  4  5  ...    
  
   
Kontakt    |    Redakcja    |    Mapa strony    |    Polityka prywatności

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Wygenerowano w czasie: 0.170 sekundy.
Copyright© 2010 WFOŚiGW Olsztyn